Just Wait...

LLC

Gör en ekonomisk analys om en åtgärd är lönsam.

LCC

Gemensamt
Kalkylräntar=%
Kalkylperiodt=år
EnergiprisEpris=kr/kWh
Energipris utvecklingEutv=%/år
Underhållskostnads utvecklingUutv=%/år

BefintligtNytt
InvesteringskostnadI=kkrkkr
UnderhållskostnadU=kkr/årkkr/år
EnergiförbrukningE=kWh/årkWh/år
RestvärdeR=kkrkkr
Resultat
Nuvärde I+UNVi=kkrkkr
Nuvärde energiNVe=kkrkkr
Nuvärde totaltNVt=kkrkkr

Förklaringar

Lcc

Lcc eller Life Cycle Cost är ett mått på att se hur mycket en investering kostar under sin livstid.

Kalkylränta

Den ränta som används för investeringar efter inflation det vill säga realränta.

Kalkylperiod

Över vilken period som kalkylen ska göras.

Energipris

Avser det pris på den energi som tillförs apparaten.

Energipris utveckling

Avser hur energipriset utvecklas under kalkylperioden exklusive inflationen.

Investerings kostnad

Kostnaden för den aktuella investeringen.

Underhållskostnad

Årkostnaden på det underhållsarbete som behöver göras på apparaten.

Underhållskostnads utveckling

Avser hur underhållskostnaden utvecklas under kalkylperioden exklusive inflationen.

Energiförbrukning

Den energi som behövs tillföra apparaten per år.

Restvärde

Det värde på investeringen som kvarstår efter kalkylperioden gått ut.

Nuvärde

Nuvärde är det beräknade värdet av en investerings framtida kassaflöde. Investeringen är lönsam om nuvärdet överstiger investeringskostnaden.

Formler

Nuvärde:Nuvärde