Just Wait...

Vindlast

Beräknar vindtrycket/lasten som påverkar den aktuella byggnaden.

Vindlast

IndataResultat
Höjdz=m
Vindzoncpe=
Terrängtyp
Referensvindhastighetvb=m/s
TurbulensfaktorKI=
Topografifaktorco=
Densitetρ=kg/m3
Säkerhetsfaktorγd=
Lastfaktorγf=
Vindlastwd=N/m2

Förklaringar

Referensvindhastigheten

Är ett referensvärde som kan plockas ur bilderna nedan och som definieras som medelvindhastigheten under 10min på 10 meters höjd över marken och uppstår 1 gång på 50år samt har en råhetsfaktor z0=0,05.

ReferensvindhastighetenReferensvindhastigheten

Vindzon

En faktor som beror på vilken sida av byggnadens väggar som beräknas i enlighet med bilden nedan.

Terrängfaktor

VindzonCpe
A-1,2 (sug)
B-0,8 (sug)
C-0,5 (sug)
D0,8 (tryck)
E-0,7 (sug)

Terrängtyp

Terrängtypz0z0
mm
0Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav.0,0031
ISjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation utan hinder.0,011
IIOmråde med låg vegetation som gräs och enstaka hinder med minsta inbördes avstånd lika med 20x hindrens höjd (tex träd, byggnader). 0,052
IIIOmråde täckt med vegetation, byggnader eller enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20x hindrens höjd (tex byar, förorter och skogsmark).0,35
IVOmråde där minst 15% av arean är bebyggd och där medelhöjden på byggnaderna är minst 15m.1,010

Densitet

Densiteten på luften som kan förväntas vid extrema vindförhållande inom det aktuella området, sätt vanligvis till 1,25 kg/m3.

Turbulensfaktor

En faktor som tar hänsyn till hur turbulensen som uppstår runt byggnaden, sätt vanligtvis till 1.

Topografifaktor

En faktor som tar hänsyn till hur topografin runt byggnaden är, sätt vanligtvis till 1.

Säkerhetsfaktor

En faktor som ta hänsyn till säkerhetsmarginaler vid beräkningarna.

Lastfaktor

En faktor som som beror på hur lasten påverkar väggen vanligtvis en variabel last dvs vind.

Vindlast

Den dimensionerade vindlasten som den aktuella väggen utsätts för.

Formler

Råhetsfaktor:Råhetsfaktorzmin<=z<=zmax
Råhetsfaktor:Råhetsfaktorz<=zmin
Terrängfaktor:Terrängfaktor
Turbulens:Turbulens
Turbulensintensitet:Turbulensintensitetzmin<=z<=zmax
Turbulensintensitet:Turbulensintensitetz<=zmin
Medelvindhastighet:Medelvindhastighet
Karakteristiska hastighetstrycket:Karakteristiska hastighetstrycket
Vindlast:Vindlast